Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de pijlers van het onderwijs op Kbs Olympia.
Een positieve samenwerking met onze ouders is van belang om onze leerlingen zich maximaal te laten ontplooien. We moeten het echt samen doen.

Dat we op Olympia ouderbetrokkenheid belangrijk vinden, ziet u terug in de frequentie van de geplande oudergesprekken die u door het jaar heen met de leerkracht heeft.
Zo hebben wij op vaste momenten kennismakings- ,  ontwikkel- en rapportgesprekken.
Natuurlijk kan het voorkomen dat u tussentijds iets met de leerkracht wilt bespreken.
Loopt u dan gerust even binnen om een afspraak te maken.
Onze deur staat altijd voor u open!

Dit geldt uiteraard ook voor onze directeur, de IB-er en andere leden van ons team.
Bij deze bent u ook uitgenodigd om op donderdagochtend tussen 8:30 en 9:00 uur op het Olympiaplein te komen koffiedrinken.
Daar is doorgaans meneer Leon bij aanwezig, wat het contact met school nog plezieriger maakt.

Ouderbetrokkenheid ziet u ook terug in de vele ouders die op onze school hun steentje bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk of ad hoc ouderhulp; in de Bieb Op School, tijdens spelletjesmiddagen, de sportdagen of schoolreisjes, de luizenbrigade en natuurlijk de oudervereniging zijn ouders actief.
Wilt u ook iets doen op school? Meldt dit dan bij de leerkracht van uw kind. Wij zijn er blij mee!

Natuurlijk heeft Olympia een medezeggenschapsraad.
In deze raad zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. Zij praten over het beleid op school.
Wilt u deel uit maken van de MR, stelt u zich dan beschikbaar via kbsolympia_mr@inos.nl.