Onze werkwijze

Circuit als onderwijsvorm is een zeer belangrijk onderdeel van onze werkwijze

Gestart in de onderbouw onder de bezielende leiding van groepsleerkracht Karin de Krom. Zij organiseerde in samenwerking met haar onderbouwcollega’s een circuit. In dit circuit worden alle kleuters verdeeld en zijn zij in groepjes gericht op een activiteit. Dit circuit omvat vijftien activiteiten en de kleuters komen met al deze activiteiten in aanraking, bij diverse leerkrachten en onderwijsassistenten. Maar ook bij stagiaires van de Pabo of stagiaires van Vitalis, opleiding tot onderwijsassistente. Meerdere ogen zien de handelingen en resultaten van de kinderen. De kinderen komen met meerdere volwassenen in aanraking. In het schooljaar 2012-2013 is dit doorgetrokken naar groep 3, het jaar erop naar groep 4 toe en in het schooljaar 2014-2015 kwamen de groepen 5-6-7-8 er ook bij, zodat vanaf 1 januari 2015 de gehele school volgens deze werkwijze onderwijs aanbiedt aan de leerlingen. Gericht op de ontwikkeling van 21e eeuws vaardigheden bij zowel de leerlingen, alsook bij de leerkrachten zelf. De leerkrachten worden hierdoor naast het geven van instructie, ook gezien als coach en begeleider van het leer- en ontwikkelproces van de leerlingen.

Wat zijn dan die 21e eeuws vaardigheden?

Onze werkwijze Onderwijs 21e eeuw

Uit onze missie en visieambitie blijkt dat we veel belang hechten aan de brede vorming. We willen kinderen het vertrouwen geven dat ze zich als persoon kunnen ontwikkelen (o.a. zelfbeeld, zelfverantwoordelijkheid, sociale competenties) met de eigen talenten en in hun oriëntatie op de wereld (o.a. volwaardige en kritische burger zijn). Op basisschool Olympia willen wij  bijdragen in het opleiden van zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, zodat zij voorbereid zijn op de toekomst.

Welke competenties zijn daarvoor nodig? Er wordt in deze context steeds gesproken over ‘21st century skills’, oftewel vaardigheden die de eenentwintigste eeuw van ons vraagt. Er zijn competenties die daarbij door verschillende

onderzoekers worden genoemd. Kennisnet heeft de kenmerken samengevat in een ‘dartboard’. Naast taal en rekenen en de kernvakken worden hierin de volgende zeven (complexe) vaardigheden van leerlingen benoemd, die zowel sociale als cognitieve competenties veronderstellen: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden . Deze zeven vaardigheden dragen bij aan de brede ontwikkeling van talenten van leerlingen die hen voorbereiden op een veranderende wereld. Nieuwe inzichten hebben er al een achtste vaardigheid aan toegevoegd, zijnde ‘zelfregulering’. (Deze is nog niet in het dartboard opgenomen, maar wordt wel verder in ons proces meegenomen).

Deze acht competenties gericht op de 21e eeuws vaardigheden zijn voor ons als team de uitgangspunten voor de komende jaren, vanaf schooljaar 2014-2015. We gaan ons er specifiek op richten, deze vaardigheden binnen ons onderwijsproces te ontwikkelen bij de kinderen en bij onszelf als leerkrachten en het circuit is daarbij voor ons een belangrijke werkvorm / werkwijze.